MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Etsi

Arkisto

RSS Artists’ Association MUU

Merja Briñón: 
STIGMÍ
 — installaatioita ajan illuusiosta

stigmiMUU Galleria
13.1.-19.2.2017

Avajaiset torstaina 12.1. klo 17-19. Tervetuloa!

https://www.facebook.com/events/357169167990478/

Stigmí tutkii aikaa ja aikakäsityksiä eri näkökulmista kyseenalaistaen vallitsevan aikakäsityksen sekä herättäen keskustelua ajan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Stigmí on kreikkaa ja tarkoittaa hetkeä – täydellistä, otollista hetkeä, jossa mennyt, nykyinen ja tuleva yhdistyvät. Myös näyttelyn Stigmí-niminen pääteos käsittelee ajan hetkellisyyttä ja kyseenalaistaa nyky-yhteiskunnan ja kristillisen perinteen lineaarisen aikakäsityksen, jonka toisessa päässä on menneisyys, toisessa tulevaisuus, ja janan keskellä nykyisyydessä elämme me itse. Stigmí kertoo liikkumisesta rinnakkaisten ulottuvuuksien välillä sekä ajasta, jolloin aikaa ei enää ole, vaikka olemassaolo jatkuu. Mitä tapahtuisi nyky-yhteiskunnalle ja uskonnoille, jos huomattaisiin, että lineaarinen aika onkin harhaa, pelkkä älyn luoma rakennelma – illuusio ajan olemassaolosta? Entäpä jos elämmekin imaginaariajassa, jossa mennyt, tämä hetki ja tuleva tapahtuu yhtäaikaisesti? Imaginaariajalla ei ole alkua eikä loppua, ei reunoja eikä määrättyä suuntaa: se vain on.

Näyttelyn pääteos Stigmí on valo- ja ääni-installaatio. Idea teoksen minimalistisiin valoraitoihin löytyi kvanttifysiikasta. Kvanttifyysikot ovat todenneet, että spektriin muodostuu raitamaisia kirkkaita häiriöitä kvanttihypyn tapahtuessa. Teoksen valoelementit jäljittelevät näitä visuaalisia häiriöitä. Stigmí-teos valmistui vuonna 2015 ja se oli ensimmäisen kerran esillä How to Read in the Dark? -näyttelyssä Grimmuseumissa Berliinissä. MUU Galleriassa Stigmí-teos esitellään ensimmäistä kertaa Suomessa. Lisäksi MUUssa nähdään vuonna 2017 valmistunut installaatio, joka Stigmín tavoin käsittelee lineaarisen ajan päättymistä.

Näyttelyn äänenä on Briñónin omien aivojen meditaation aikana synnyttämä äänimaailma. Ääniosuus on tuotettu yhteistyössä esitys- ja mediataiteilija Marko Alastalon perustaman Aivomusiikkilaboratorion kanssa. Aivomusiikkilaboratorio tekee poikkitaiteellisia interaktiivisia esityksiä, jotka perustuvat yleisön ja taiteilijan aivosähköimpulsseihin sekä muihin biofyysisiin prosesseihin. Nämä prosessit tuodaan aistihavaintojen piiriin digitaalisen median avulla.

Merja Briñón tutkii taiteessaan erilaisia ilmiöitä kuten ajan ulottuvuuksia, välitilaa ja siirtymää näkyvän ja näkymättömän maailman välillä, liminaalisuutta sekä hiljaisuuden ja tyhjyyden estetiikkaa. Hän on kiinnostunut taiteen tekemisen prosessista, väristä, muodosta sekä kuvapinnan rakenteesta. Briñón asuu ja työskentelee Iissä ja Madridissa. Hän on opiskellut kuvataidetta Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa ja Universidad de La Lagunassa Espanjassa sekä valmistunut graafikoksi/kuvittajaksi Kuopion Muotoiluakatemiasta. Briñónin teoksia on esitelty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä koti- ja ulkomailla.

Merja Briñón
: STIGMÍ
 Installationer som illusion av tiden

13.1.-19.2.2017
MUU Galleria

https://www.facebook.com/events/357169167990478/

Vernissage, tordag 12.1. kl. 17-19. Välkommen!

Stigmí undersöker tiden och tidsbegreppets olika infallsvinklar och ifrågasätter den rådande tidsuppfattningen, samt höjer debatten kring tidens påverkan på det omkringliggande samhället. Stigmí är grekiska och betyder en stund – en komplett och gynnsam stund, där det förflutna, nuet och framtiden flyter ihop. Även utställningens viktigaste arbete som kallas Stigmí handlar om förgänglighet och ifrågasätter det moderna samhället och den kristna traditionen med en linjära tidsuppfattning, i vars ena ände är det förflutna och i den andra framtiden, och som delas av tiden som vi lever i. Stigmí berättar om en rörelse mellan parallella dimensioner, såväl om den tid när tiden inte längre existerar, trots att existensen fortsätter. Vad skulle hända i dagens samhälle och religioner, om vi märkte att den linjära tiden är en illusion, en intellektuell fabrikation – en illusion av att det finns tid? Vad händer om vi lever i en imaginär tid, där det förflutna, detta ögonblicket och framtiden sker samtidigt? Den imaginära tiden har ingen början och inget slut, inga kanter och ingen definerad riktning: den bara är.

Utställningens huvudverk Stigmí är en ljus- och ljudinstallation. Idéen till det minimalistiska ljusspåret hittas i kvantfysiken. Kvantforskare har konstaterat att spektrumet består av randiga och ljusa störningar i och med ett kvanthopp. Verkets ljuselement härmar dessa visuella störningar. Stigmí-verket avslutades i 2015 och visades första gången på How to Read in the Dark?-utställningen på Grimmuseum i Berlin. I MUU Galleriet visas Stigmí-verket för första gången i Finland. Därtill visas på MUU en installation som blev färdig i 2017, som på samma sätt som i Stigmí handlar om slutet av den linjär tiden.

Utställningens ljudvärld uppstod genom Briñóns egen hjärnmeditation. Ljudet är framställt i samarbete med mediakonstnär Marko Alastalos etablerade Hjärnmusiklaboratorium (Aivomusiikkilaboratorio). Hjärnmusiklaboratorium gör olika tvärkonstnärliga, interaktiva föreställningar, som baserar sig på publikens och konstnärens elektriska aktiviteter i hjärnan samt andra biofysiska processer. Dessa processer förs in i kretsen av sinnesintryck med hjälp av digitala medier.

Merja Briñón undersöker i konsten olika fenomen, så som tidsdimensioner, mellanliggande utrymmen och övergången mellan den synliga och den osynliga världen, samt tystnadens och tomhetens estetik. Hon är intresserad av processen runt att göra konst, färger, former samt bildytans konstruktioner. Briñón bor och är verksam i Ii och Madrid. Hon har studerat bildkonst vid Lapplands Universitets fakultet för konstvetenskap och Universidad de La Laguna i Spanien, samt hon är utexaminerad grafiker/illustratör vid Kuopios Designakademi (Kuopio Muotoiluakatemia). Briñóns verk är visade på ett flertal separat- samt grupputställningar i Finland och utomlands.