Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /var/www/fs2/23/muufi/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Artists' Association MUU » Sääntömuutosehdotus
MembersInfo
logo2 logo2 logo2

Main menu:

Search

Arkisto

Sääntömuutosehdotus

Muutosehdotukset merkitty lihavoituina tai yliviivattuna

MUU ry säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Muu ry. Yhdistyksen epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Konstnärsorganisationen Muu ja englanninkielinen nimi Artists’ Association Muu. Kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on muu-taiteilijoiden ammatillinen valtakunnallinen yhdistys. Näitä taiteita ovat mm. video-, ääni- ja mediataide sekä kokeellinen liikkuva kuva, esitys- ja performanssitaide, valo-, tila-, ja ympäristö- ja yhteisötaide, sana- ja käsitetaide sekä uusia ilmaisualoja tutkivat taiteet. Yhdistyksen tarkoitus on muu-taiteilijoiden yhdistäminen, yleisten ja yhteisten taiteenharjoittamisen etujen valvominen sekä muu-taiteiden edistäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin kulttuurijärjestöihin ja -tahoihin.

– voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin, joilla on vastaavanlaiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

– tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja yhteisöille ja viranomaisille sellaisista taiteen alan kysymyksistä, jotka koskettavat sen jäseniä.

– järjestää kokouksia, esityksiä, näyttelyitä, taidetapahtumia ja yleisötilaisuuksia. harjoittaa koulutus-, julkaisu-, tuotanto- ja tiedotustoimintaa.

– voi jakaa stipendejä, apurahoja ja palkintoja jäsenilleen vain erityisistä ansioista.

Lisäksi yhdistys voi ylläpitää, kerätä ja julkaista arkistoa koti- ja ulkomaisista muutaiteilijoista ja töistä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– vastaanottaa apurahoja, avustuksia, lahjoituksia, testamentteja.

– toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

– omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita.

– perustaa säätiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat:

– varsinaiset jäsenet

– vierailevat jäsenet

– kannattajajäsenet

– kunniajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Hallitus voi hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi kaikki yhdistyksen päämääriä kannattavat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen päämäärät ja haluavat edistää niitä ja ovat osoittaneet toimivansa aktiivisesti ja ammatillisesti taiteilijoina 2§:ssa tarkoitetuilla taiteenaloilla.

Ammattimaisuutta ja aktiivisuutta ilmentävät mm.

– yksityisnäyttelyn pitäminen tai osallistuminen ryhmänäyttelyyn, joka järjestetään

museossa tai vastaavassa näyttelytilassa, joka toimii ammattimaisesti

– projektin, esityksen tai tapahtuman suunnittelu ja toteutus taiteellisin keinoin

– taideprojektien tuottaminen ja niihin osallistuminen

– muu taiteellinen toiminta ja niistä esiinkäyvä riittävä taiteellisen toiminnan laatu

– taidekoulutus tai vastaavat taidot

Vierailevat jäsenet

Hallitus voi hyväksyä vierailevaksi jäseneksi Suomessa väliaikaisesti asuvan ulkomaalaisen taiteilijan, joka on ulkomaisen vastaavan liiton jäsen, tai jolla on varsinaiseen jäseneen verrattavissa oleva ansioituneisuus, jota ilmentää mm. tulo maahan virallisen taiteilijaresidenssi-ohjelman kautta. Vierailevan jäsenen tulee erota tai hallitus voi hänet erottaa yhdistyksestä jäsenen muutettua pois Suomesta.

Kannattajajäsenet

Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi kaikki henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi koti- ja ulkomaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistö

yhdistyksen kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä.

Jäsenhakemus

Jäseneksi pyrkivän tulee jättää yhdistyksen hallitukselle jäsenhakemus, joka sisältää henkilötiedot, ansioluettelon ja riittävän portfoliontaiteellisesta toiminnasta.

Jäsenvalintalautakunta käsittelee hakemuksen ja tekee hallitukselle ehdotuksen jäseneksi ehdotettavista henkilöistä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsen, joka on eronnut yhdistyksestä tai katsottu eronneeksi maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, voi kahden (2) vuoden sisällä hakea takaisin jäseneksi jättämällä yhdistyksen hallitukselle hakemuksen ja taiteellisen toiminnan ansioluettelon ilman portfoliota. Kahden (2) vuoden aika lasketaan siitä päivämäärästä kun hallitus on hyväksynyt eroilmoituksen tai katsonut jäsenen yhdistyksestä eronneeksi. Jos jäsenellä on eroamis- tai erottamishetkellä ollut rästiin jääneitä jäsen- tai muita maksuja on kaikki rästiin jääneet maksut maksettava takaisin jäseneksi hyväksyttäessä.

4 § JÄSENHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU JA JÄSENMAKSU

Varsinaiseksi tai vierailevaksi jäseneksi pyrkivän tulee maksaa jäsenhakemuksen käsittelymaksu. Jäsenhakemuksen käsittelymaksun sekä varsinaisilta ja vierailevilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu voidaan määrätä eri suuruiseksi eri jäsenryhmille. Jäsenmaksu on maksettava toimintavuoden aikana. Kunniajäsenet ja yli 65-vuotiaat jäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.  65-vuotta täyttäneiltä jäseniltä peritään viisikymmentä prosenttia (50%) varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. Uusien jäsenien on maksettava jäsenmaksu 3 kk sisällä jäseneksi hyväksymispäätöksen päivämäärästä. Mikäli jäseneksi hyväksytty ei suorita jäsenmaksuaan 3 kk sisällä hyväksymispäätöksen päivästä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

5 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana hän ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka yhden vuoden aikana on laiminlyönyt maksettavaksi erääntyneiden jäsenmaksujen suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai sen tekemiä päätöksiä taikka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan voi hallitus erottaa määräajaksi tai kokonaan. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää kaikki oikeutensa yhdistyksen varoihin.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja alkaa kalenterivuoden alusta. Puolet hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain. Erovuoroisuuden määrääminen ensimmäisen kerran hallituksen muiden jäsenten osalta tapahtuu arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitukseen voidaan valita eronneiden tai erotettujen tilalle uusia jäseniä toimikauden loppuun asti kestäväksi ajaksi yhdistyksen kokouksissa (vuosi- ja ylimääräinen kokous). Kokouskutsussa on mainittava jäsenen valinnasta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, tähän kolmeen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa valvontansa alaisena toimivia toimikuntia ja työryhmiä ja määrätä toimikausien pituudet ja toimikunnille ja työryhmille maksettavat palkkiot. Toimikuntiin ja työryhmiin voidaan valita jäseneksi myös yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilöitä tai puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsensähköpostilistalla tai kirjeitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on 2, vuosikokous ja syyskokous.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun toukokuun loppua. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asiat voidaan hallituksessa valmistelevasti käsitellä ja sisällyttää kokouskutsuun.

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia ovat jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Vierailija-, kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kokouksissa ei saa äänestää valtakirjalla.

Päätöksenteko

Kokouksissa voidaan tehdä päätös vain kokouskutsussa mainituista asioista. Muusta asiasta voidaan tehdä päätös vain mikäli kokous toteaa sen kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä huomioonottaen, että päätöstä ei voida tehdä yhdistyslain 23 § mainituissa ja muissa siihen verrattavissa olevissa asioissa, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, lukuunottamatta näissä säännöissä pykälissä 8 ja 11 mainittuja asioita. Asiaäänestyksessä käytetään suljettua lippuäänestystä aina kun sitä kannatetusti vaaditaan. Henkilövaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä, jos ehdokkaita on enemmän kuin heitä tulee valituksi. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Päätöksen tekeminen asiassa, jota ensimmäisen kerran käsitellään, on lykättävä seuraavaan kokoukseen, jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, ellei 2/3 kokouksen osanottajista vastusta lykkäämistä. Kokouksen päätöksiä ei voi muuttaa kuin vuosi-, syys- tai ylimääräinen kokous.

Vuosi- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.avataan kokous;
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus;
6.käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
7.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
8.valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
9.valitaan Muu ry:n edustajat toimintavuodeksi Suomen Taiteilijaseuran edustajistoon;
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
11.käsitellään kiireellisiksi katsotut asiat

Syyskokouksessa:
1.avataan kokous;
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle;
6.päätetään jäsenhakemuksen käsittelymaksu, jäsen-, vierailevien- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus tulevaa toimintavuotta varten;
7.päätetään yhdistyksen luottamushenkilöiden kokouspalkkioista tulevaa toimintavuotta varten;
8.hyväksytään tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
9.valitaan jäsenvalintalautakunta seuraavalle toimikaudelle;
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
11.käsitellään kiireellisiksi katsotut asiat.

11 § EDUSTUS

Hallitus valitsee edustajat eri yhdistysten ja säätiöiden ym. edustajistoihin tai kokouksiin,

lukuunottamatta Suomen Taiteilijaseuran edustajistoa, joka valitaan vuosikokouksessa. Edustajat noudattavat yhdistyksen ja hallituksen tekemiä päätöksiä.

12 § YHDISTYKSEN NIMISSÄ ESIINTYMINEN

Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä ei saa esiintyä julkisuudessa yhdistyksen nimissä ilman hallituksen suostumusta.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN, PURKAUTUMINEN JA LAKKAUTETUKSI TULEMINEN

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskevat päätökset tulevat voimaan vasta kun ne on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä seuraavassakin yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous, jossa vahvistetaan yhdistyksen purkamispäätös on pidettävä vähintään 2 kk myöhemmin.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jäävät varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.